Vyzvednutí z depozitu

navigace: [ komentáře ] [ hodnocení ] [ text ] [ fotky ]

Text:

Malá osvěta, abyste mohli školit úředníky dopravních odborů.. k 2011-10-31 platné..

INSTRUKCE č. 26/2004-150-STK3/3
PRO SME č. 1/2004 A STK č. 2/2004 MĚŘENÍ EMISÍ A TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZIDLA DOČASNĚ VYŘAZENÉHO Z REGISTRU VOZIDEL

Na základě požadavků vyplývajících z reálné praxe stanovuje Ministerstvo dopravy touto instrukcí postup při provádění měření emisí a technické prohlídky vozidla, jemuž skončila platnost osvědčení o měření emisí nebo osvědčení o technické způsobilosti, a jehož tabulky registrační značky (dále jen "RZ") a osvědčení o registraci vozidla (dále jen "ORV" nebo "OTP") jsou toho času uloženy v depozitu příslušného správního orgánu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v rámci tzv. dočasného vyřazení vozidla z registru podle § 13 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Je-li požadováno vydání tabulek RZ a ORV u vozidla nacházejícího se v režimu tzv. dočasného vyřazení vozidla z registru a u kterého mezitím uplynula doba platnosti osvědčení o měření emisí a osvědčení o technické způsobilosti, postupuje se následujícím způsobem:

1) V případě, že se jedná o vozidlo podléhající režimu pravidelného měření emisí, přistaví se toto vozidlo k měření do stanice měření emisí (dále jen "SME"). O provedeném měření emisí SME následně vystaví protokol o měření emisí a v případě kladného výsledku provede i příslušný zápis do osvědčení o měření emisí. Kontrolní nálepka měření emisí (zelená) se však nevylepí, neboť vozidlo má RZ uloženy v depozitu. Do poznámky protokolu se tato skutečnost vyznačí zápisem: "Dle TP-RZ uloženy v depozitu."

2) Na základě kladného hodnocení vozidla z hlediska měření se vozidlo přistaví k technické prohlídce do stanice technické kontroly (dále jen "STK"), kde se provede pravidelná technická prohlídka vozidla, a to v plném rozsahu, přičemž skutečnost, že vozidlo nemá RZ a ORV (OTP), se jako závada v tomto případě nehodnotí. O této skutečnosti je totiž učiněn úřední záznam v dokladech vozidla, tj. technickém průkazu vozidla (dále jen "TP"), provedený příslušným správním orgánem. V rámci pravidelné technické prohlídky provede STK vyhodnocení případných nalezených závad, stanoví (v případě, že vozidlo je z hlediska technického pro další provoz způsobilé na dobu třiceti dnů) termín příští technické prohlídky a její druh (pravidelná nebo opakovaná), provede zhodnocení vozidla z hlediska evidenční kontroly (nepřítomnost RZ a nepředložení ORV se za závadu v tomto případě rovněž nepovažuje), vystaví protokol o technické prohlídce a provede příslušný zápis (o provedené technické prohlídce) do TP vozidla. Kontrolní nálepka technické způsobilosti vozidla (červená) se nevylepí (není kam). Do poznámky protokolu o technické prohlídce se uvede věta: "Dle TP-RZ a ORV (OTP) vozidla jsou uloženy v depozitu.

3) Příslušný správní orgán poté na základě provozovatelem vozidla předložené žádosti doložené protokolem o měření emisí, osvědčením o měření emisí, protokolem o technické prohlídce a technickým průkazem vozidla se záznamem o technické způsobilosti vozidla minimálně na dobu třiceti dnů, vydá provozovateli vozidla (za předpokladu splnění všech ostatních zákonných podmínek (např. doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla atd.) uložené ORV (OTP) a obě tabulky RZ. Tyto skutečnosti následně vyznačí do TP vozidla a do registru silničních vozidel. Před vydáním tabulek RZ odstraní z jedné z nich původní perforované nálepky měření emisí a technické způsobilosti a nahradí je kontrolními nálepkami novými, a to s vyznačením měsíce a roku platnosti podle zápisu v TP vozidla (červená nálepka), resp. osvědčení o měření emisí (zelená nálepka). Tato instrukce nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

V Praze dne 4.června 2004

Ředitel

oboru schvalování vozidel a předpisů:

Ing. Josef Pokorný v.r.

(Vyřizuje: Ing. Skála)
hodnocení článku:

info:

Správce článku: Jozka
Založeno: 31.10.11 14:54   Poslední změna: 31.10.11 14:55

Vyzvednutí z depozitu - komentáře:

09:46:25
03.11.2011
Jozka
-> Jarda: Jednou mi prošlo i 6 týdnů.. ale nespoléhal bych na to.
20:45:42
02.11.2011
Jarda - zrušená registrace
tak ona staci na vyjmuti z depozitu STK pouze na 30 dnu 9, to jsem nevedel...
Extreme Tyres
pá 30.09. - ne 02.10. HundertGang | ne 02.10. Sraz veteránu | další akce...